en
REKLAMA
Twoja ścieżkare Strona Główna / Prawo i podatki / Przepisy w Polsce
Prawo Polskie

Prawo Polskie

2015-01-06

Ustawy oraz ważniejsze akty wykonawcze dotyczące poszukiwania i wydobycia gazu łupkowego.

 1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, Dz. U. 2011 Nr 163, poz. 981,
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111630981

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie przetargu na ustanowienie użytkowania górniczego, Dz. U. 2012, poz. 101, 
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000101

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie podziemnych składowisk odpadów, Dz.U. 2011 Nr 298, poz. 1771,
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112981771

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, Dz.U. 2011 Nr 291, poz. 1714,
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112911714

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, Dz.U. 2011 Nr 291, poz. 1712,
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112911712

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie korzystania z informacji geologicznej za wynagrodzeniem, Dz.U. 2011 Nr 292, poz. 1724,
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112921724

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji, Dz.U. 2011 Nr 288, poz. 1696,
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112881696

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii, Dz. U. 2011 Nr 275, poz. 1629,
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112751629

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie rejestru obszarów górniczych, Dz. U. 2011 Nr 286, poz. 1685,
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112861685

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczącej opłaty za wydobytą kopalinę, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz podziemne składowanie odpadów, Dz.U. 2011 Nr 282, poz. 1658,
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112821658

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej, Dz.U. 2011 Nr 282, poz. 1657,
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112821657

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących innych dokumentacji geologicznych, Dz.U. 2011 Nr 282, poz. 1656,
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112821656

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie operatu ewidencyjnego oraz wzorów informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny, Dz.U. 2011 Nr 262, poz. 1568,
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112621568

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi, Dz.U. 2002 Nr 109, poz. 961,
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20021090961

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi, Dz.U. 2004 Nr 24, poz. 213,
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040240213

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi, Dz.U. 2007 Nr 106, poz. 726,
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20071060726


 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz. U. 2008 Nr 25, poz. 150,
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20080250150

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu, Dz.U. 2012, poz. 1032,
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120001032

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu, Dz.U. 2012, poz. 1031,
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120001031

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza, Dz.U. 2012, poz. 914,
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000914

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji, Dz.U. 2011 Nr 95, poz. 558,
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110950558

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia, Dz.U. 2010 Nr 130, poz. 881,
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101300881

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia, Dz.U. 2010 Nr 130, poz. 880,
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101300880

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu, Dz.U. 2010 Nr 16, poz. 87,
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20100160087

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji, Dz.U. 2008 Nr 215, poz. 1366,
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20082151366

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody, Dz.U. 2008 Nr 206, poz. 1291,
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20082061291

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, Dz.U. 2007 Nr 120, poz. 826,
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20071200826

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, Dz.U. 2012, poz. 1109,
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120001109

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, Dz.U. 2002 Nr 58, poz. 535,
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20020580535

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, Dz.U. 2006 Nr 30, poz. 208,
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20060300208

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi, Dz.U. 2002 Nr 165, poz. 1359,
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20021651359

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych, Dz.U. 2002 Nr 155, poz. 1298,
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20021551298


 3. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, Dz.U. 2012, poz. 145,
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000145

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie wykazu substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej, Dz.U. 2011 Nr 254, poz. 1528,
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112541528

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych, Dz.U. 2011 Nr 258, poz. 1549,
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112581549

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych, Dz.U. 2011 Nr 257, poz. 1545,
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112571545

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych, Dz.U. 2008 Nr 143, poz. 896,
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20081430896

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, Dz.U. 2006 Nr 137, poz. 984,
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20061370984

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, Dz.U. 2009 Nr 27, poz. 169,
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20090270169

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzenie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, Dz.U. 2005 Nr 233, poz. 1988, 
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20052331988

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, Dz.U. 2008 Nr 229, poz. 1538,
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20082291538

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych mas substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych, Dz.U. 2004 Nr 180, poz. 1867,
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20041801867


 4. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Dz.U. 2006 Nr 123, poz. 858,
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20061230858

  Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, Dz.U. 2006 Nr 136, poz. 964,
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20061360964


 5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, Dz.U. 2010 Nr 185, poz. 1243, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101851243

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunków, w których uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne, Dz.U. 2004 Nr 128, poz. 1347,
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20041281347

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych do transportu odpadów niebezpiecznych, Dz.U. 2002 Nr 236, poz. 1986,
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20022361986


 6. Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych, Dz. U. 2008 Nr 138, poz. 865,
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20081380865

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie kryteriów zaliczania odpadów wydobywczych do odpadów obojętnych, Dz.U. 2011 Nr 175, poz. 1048,
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111751048

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia monitoringu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, Dz.U. 2011 Nr 92, poz. 535,
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110920535

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowych kryteriów obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, Dz.U. 2011 Nr 86, poz. 477,
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110860477


 7. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Dz.U. 2008 Nr 199, poz. 1227,
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20081991227

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, Dz.U. 2010 Nr 213, poz. 1397,
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102131397


 8. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, Dz.U. 2007 Nr 75, poz. 493,
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20070750493

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie rodzajów działań naprawczych oraz warunków i sposobu ich prowadzenia, Dz.U. 2008 Nr 103, poz. 664,
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20081030664

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie kryteriów wystąpienia szkody w środowisku, Dz.U. 2008 Nr 82, poz. 501,
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20080820501


 9. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, Dz. U. 2009 Nr 151, poz. 1220,
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20091511220


 10. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, Dz. U. 2004 Nr 121, poz. 1266,
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20041211266


 11. Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska, Dz. U. 2007 Nr 44, poz. 287 t.j.,
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20070440287

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Dz.U. 2003 Nr 5, poz. 58,
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030050058


 12. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, Dz. U. 2011 Nr 63, poz. 322,
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110630322


 13. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz. U. 2010 Nr 243, poz. 1623,
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102431623


 14. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U. 2012, poz. 647 t.j.,
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000647

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Dz.U. 2003 Nr 164, poz. 1588,
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031641588


 15. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. 2010 Nr 220, poz. 1447,
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102201447


Prawo Polskie
2015-01-06

Prawo Polskie Ustawy oraz ważniejsze akty wykonawcze dotyczące poszukiwania i wydobycia gazu łupkowego.


Partner Sekcji


Zobacz również

Więcej
Głosowanie ws. dyrektywy środowiskowej przesunięte
2015-09-12

Głosowanie ws. dyrektywy środowiskowej przesunięte Wczoraj Parlament Europejski zdecydował o przesunięciu na październik głosowania odnośnie tzw. dyrektywy środowisko...

Gaz łupkowy wpłynie na liberalizację przepisów
2015-01-18

Gaz łupkowy wpłynie na liberalizację przepisów Minister Środowiska Marcin Korolec poinformował, że rząd przewiduje liberalizację przepisów środowiskowych w związk...

Projekt łupkowej ustawy w lutym trafi do Sejmu
2015-01-10

Projekt łupkowej ustawy w lutym trafi do Sejmu Wiceminister Środowiska i Główny Geolog Kraju Piotr Woźniak zadeklarował, że w lutym do Sejmu trafi projekt ustawy ...© 2001- Information Market S.A. | Polityka prywatności