REKLAMA
Twoja ścieżka Strona główna /  Prawo i podatki  / 

Kategorie

Prawo Unijne - wykaz aktów prawnych

2015-01-06 / 14:04
Prawo Unijne - wykaz aktów prawnych

Zestawienie aktów prawnych dotyczących poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania gazu łupkowego

 1. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz. U. C 115 z 09.05.2008 r. s. 0047,
  eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2008...
 2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy, Dz. U. L 152 z 11.06.2008 r. s. 0001, 
  eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2008...
 3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola), Dz. U. L 334 z 17.12.2010 r. s. 17,
  eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2010...
 4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/87/WE z dnia 13 października 2003 r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE, Dz. U. L 275 z 25.10.2003 r. s. 0032,
  eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2003...
 5. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy, Dz. U. L 312 z 22.11.2008 r. s. 0003,
  eur-lex.europa.eu/Result.do?RechType=...
 6. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/21/WE z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego oraz zmieniająca dyrektywę 2004/35/WE, Dz. U. L. 102 z 11.04.2006 r. s. 0015,
  eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2006...
 7. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/35/WE z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu, Dz. U. L 143 z 30.04.2004 r. s. 0056,
  eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2004...
 8. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko, Dz. U. L 197 z 21.07.2001 r. s. 0030,
  eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2001...
 9. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, Dz. U. L 327 z 22.12.2000 r. s. 0001, 
  eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2000...
 10. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 94/22/WE z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów, Dz. U. L 164 z 30.06.1994 r. s. 0003, 
  eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do...
 11. Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, Dz. U. L 206 z 22.07.1992 r. s. 0007,
  eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1992&...
 12. Dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych, Dz. U. L 135 z 30.05.1991 r. s. 0040,
  eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1991&...
 13. Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE, Dz. U. L 396 z 30.12.2006 r. s. 0001,
  eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=444402:cs&...

Zobacz również

Więcej
Amerykańskie firmy wydały 234 miliardy USD na fuzje i przejęcia
2024-03-21

Amerykańskie firmy wydały 234 miliardy USD na fuzje i przejęcia Departament Energii poinformował rekordowym wzroście wydatków na fuzje i przejęcia do 234 mld USD w ubiegłym roku.

Wydobycie łupków wzrosło w USA dzięki rosnącym cenom ropy
2024-03-18

Wydobycie łupków wzrosło w USA dzięki rosnącym cenom ropy Firmy zajmujące się wydobyciem ropy łupkowej rozwinęły dynamiczną działalność w kontekście rosnących cen ropy.


Kalendarium

Więcej

© 2001- Information Market S.A. | Polityka prywatności